حال وسط امتحانات مخصوصا بین امتحانای سخت و وقتی فرصت ارائه تحقیا هم تموم داره میشه هنوز آماده نیستی

موضوعات: دوس داشتنی  لینک ثابت