متن کامل شعر آیین و آرمانیوه قوربان اولوم حسین و ترجمه

 

آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین                           تاریخ جاودانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: قربان آیین و آرمانت شوم یا حسین               قربان تاریخ جاودانه ات شوم یا حسین

 

اندیشه کبیریوه نفس سلیموه                                    معجز نما بیانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] اندیشه والا و نفس سلیمت [شوم]   قربان بیان معجزه گونه ات شوم یا حسین

 

عهد قدمده باغلادوقون عهدناموه                                پیام باستانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] عهدنامه ای که درعهد قدیم بسته ای       قربان پیام تاریخیت شوم یا حسین

 

ای الی یدی ایل ائدن آزاد زندگی                             هر ساعت و هر آنوه قربان اولوم حسین

 ترجمه: ای کسی که  57 سال آزاد زندگی کردی    قربان هر ساعت و هر آن تو شوم یا حسین

 

آزادگی مراموه خونین قیاموه                                      برهان دل ستانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] مرام آزادخواهی و قیام خونیت [شوم]     قربان برهان دلکشت شوم یا حسین

 

تقدیس ائدن دوداقوه زیبا کلاموه                              یا حق دین لسانوه قربان اولوم حسین

ترجمه:[قربان] لبان تقدیص گویت و کلام زیبایت [شوم]قربان زبان یا حق گویت شوم یاحسین

 

هر کیمسه دوز چاغورسا سنی دوز یولا چخار                کویونده رهروانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: هر کس تورا درست صدا کند به راه درست میرسد قربان رهروان کویت شوم یا حسین

 

درگاه لطف و جودون آچیقدور محبوه                         الطاف بی کرانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: درگاه لطف و جودت بر روی محبانت باز است    قربان الطاف بی کرانت شوم یا حسین

 

یوز قویسا آستانیوه کیم رو سفید اولار                         اعجاز آستانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: هر کس به آستانت رو کرد رو سفید شد            قربان اعجاز آستانت شوم یا حسین

 

نظم مصیبت ایلینه نوحه خوانوه                                صدقیله آغلیانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] شاعر مصیبتت و نوحه خوانت [شوم]     قربان عزادارانت شوم یا حسین

 

آق کوینگه قَرا گینه روضه خوانوه                                خدام خاندانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] روزی که روضه خوانت سیاه بپوشد        قربان خادم خاندانت شوم یا حسین

 

ذرات کائناته اثر ائتدی غملرون                                   محنتلی داستانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: غمت بر ذرات کائنات اثر کرد                       قربان داستان پر غصه ات شوم یا حسین

 

مامور انتقامون هله منتظر قالوب                                مهدی ناگرانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: مامور انتقامت منتظر مانده                             قربان مهدی نگرانت شوم یا حسین

 

ترک ایلیوب دیارینی چولدن چوله دوشن                     افسرده کاروانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: ای کسی که دیارش را ترک کرده و آواره صحرا ها شده قربان کاروان خسته ات [وغمگینت] شوم یا حسین

 

جغد غم اگلشن ائوه غملی عمارته                               در بسته خانمانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] خانه به غم نشسته ات شوم                قربان در بسته  خانه ات شوم یا حسین

(مصرع اول لفظ به لفظ معنا کنم می گه: جغد غم رو خونت نشسته [قربان]عمارت غمزده ات [شوم])

 

کرب و بلاده منزل اعلای عشقوه                             سن خوشلیان مکانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: کرب و بلا منزل اعلای عشق تو است           قربان مکان مورد علاقه ات شوم یا حسین

 

پژمرده اهل بیتوه وحشتلی قیزلارا                               آشفته زندگانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] اهل بیت پژمرده ات و دختران وحشت زده ات [شوم] قربان زندگی آشفته ات شوم یا حسین

 

چهره سیه غلاموه حر و حبیبوه                                    انصار مهربانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان]غلام سیه چرده ات  و حبیبت                  قربان یاران مهربانت شوم یا حسین

 

آب حیاته ناز ایلین تشنه لب لره                                  افراد تشنه کاموه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] نوازشگران تشنه لب آب حیات [شوم]      قربان افراد تشنه لبت شوم یا حسین

 

پر شور اولان جوانلارا شوق جهادیله                              پیران نکته دانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] جوانان سرشار از شور جهادت [شوم]      قربان پیران نکته دانت شوم یا حسین

 

عبداللهیله قاسمه عونیله جعفره                                   اکبر کیمی جوانوه قربان اولوم حسین

ترجمه:[قربان] عبداله و قاسم و عون و جعفرت [شوم] قربان جوانان مانند اکبرت شوم یاحسین

 

عباس رزم پرور و حیدر مثالوه                                    سردار جان فشانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] عباس جنگاور و مثل حیدرت [شوم]    قربان سردار جان فشانت شوم یا حسین

 

سربازلر سرآمدی سر شهادتون                                      سرباز بی زبانونه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] سرآمد سربازان و سر شهادتت [شوم]       قربان سرباز بی زبانت شوم یا حسین

 

میقات حقده محرم اولان وقته گیدیگون                        احرام غم نشانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] آنچه که در میقات حق موقع محرم بودن پوشیده بودی قربان نشانه احرام غمت شوم یا حسین

 

ال سینه اوسته اشگی دالونجا آخانلارا                            طفلان ناتوانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] کسانی که دست بر سینه پشت سرت اشک می ریختند [شوم]  قربان طفلان ناتوانت شوم یا حسین

 

محنت شریکی قیزلاروون سرپرستینه                           شایسته قهرمانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] شریک غصه هایت و سرپرست دخترانت [شوم] قربان قهرمان شایسته ات شوم یا حسین

 

میدانده مجاهدت فن رزموه                                       شمشیر بی امانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] مجاهدت در میدان و شیوه رزمت [شوم] قربان شمشیر زنی بی امانت شوم یا حسین

 

قانه باتان محاسنوه قانلی گوزلره                                    دندانوه لبانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] محاسن و چشمان خونین ت [شوم]         قربان دندان و لبانت شوم یا حسین

 

داش یاراسی دگن یارالی سجده گاهوه                         آننوندا لخته قانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] جای زخم سنگ ها  [قربان] سجدگاه زخمیت [شوم] قربان خون بسته شده روی پیشانیت شوم یا حسین

 

اوچ پر اوخیله پارچالانان داغلی قلبوه                              آه شرر فشانوه قربان اولوم حسین

ترجمه:[قربان] قلب پاره شده با تیر سه شعبه ات [شوم] قربان آه پرسوز و گدازت شوم یاحسین

 

گودالیده سمایه اوجالدان صداسینه                                معجر اله آلانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان]  صدایت که در گودال به اوج آسمان رسید       (مصرع نتونستم ترجمه کنم)

 

قصر جنانیده گوزی یاشلی گلن لره                              دل داغلی مهمانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] کسانی که از جنان با چشم گریان می آیند قربان مهمان داغ دل دیده ات شوم یا حسین

خنجر دمینده حنجری یا ربنا دین                             جانان اسیری جانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] حنجره ای که در دم تیغ ربنا می گفت    قربان جانت که اسیر جانان بود شوم یا حسین

 

غارت اولان لباسوه عریان جنازوه                                  پاشیده گلستانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] لباس هاس غارت شده ات [قربان] جنازه عریانت قربان گلستان از هم پاشیده ات شوم یا حسین

 

انگشت زخمداریوه قانلو بیلک لره                          مقطوع اولان یدانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] انگشت زخمیت [قربان] بازوی خونیت قربان دست ها قطع شده شوم یا حسین

 

شام عزاده سینوون اوسته قوناق گلن                    دل خسته نوحه خوانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] گلی که در شام عزا روی سینه ات آرام گرفت قربان نوحه خوان دل خسته ات شوم یا حسین

 

یول باشیلیاندا کوفیه یورقون اوشاقلارا                  پخش ائتدیگون اذانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: قربان اذانی شوم که در آغاز راه کوفه برای کودکان خسته خواندی یا حسین

 

خیمه یاناندا قوش کیمی اوددان قناد آچان                     طفلان پرزنانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: قربان کودکانی شوم که موقع سوختن خیمه ها مانند پرنده ها پرزنان از آتش فرار می کردند یا حسین

 

چوللرده توپراق اوسته یاتوب قول بویون اولان               سرگشته آهوانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: [قربان] کودکانی [شوم] که در بیابان در آغوش هم خوابیدند قربان آهوان سرگشته ات شوم یا حسین

 

«انور» همیشه شعر یازان وقته آغلیور                        عرض ایلر هر زمانوه قربان اولوم حسین

ترجمه: «انور» همیشه موقع شعر نوشتن گریه می کند. [انور] عرض می کند یا حسین قربان هر لحظه [زندگی] ات شوم

 

شاعر : مرحوم انور اردبیلی

صفحات: 1 · · 3

موضوعات: دوس داشتنی, سبک زندگی, امام حسین علیه السلام, محرم, شعر  لینک ثابت
آراي كاربران براي اين مطلب
5 ستاره:
 
(3)
4 ستاره:
 
(0)
3 ستاره:
 
(0)
2 ستاره:
 
(0)
1 ستاره:
 
(0)
3 رأی
ميانگين آراي اين مطلب:
5.0 stars
(5.0)
نظر از: فاخته [بازدید کننده]
فاخته
5 stars

یعنی قربون اون کسی که بخاطرت چنگ زد به مقنعه‌اش (منظورش حضرت زینبه)

1399/03/08 @ 21:30
نظر از: ابراهیم فرجی [بازدید کننده]
ابراهیم فرجی

با تشکر . من دنبال این نوحه می گشتم . خدا اجرتان دهد

1398/07/09 @ 08:57
پاسخ از: نارنج [عضو] 
5 stars

ممنون به وبلاگ سر زدین

1398/07/11 @ 17:41
نظر از: امور اجرایی کوثر بلاگ [عضو] 

با سلام و تشکر
مطلب شما در قسمت منتخب ها درج شد
پیشنهاد می شود، متن مداحی ها و ترجمه را که داخل فایل word برای دانلود قرار داده اید، در پست جداگانه ای داخل خود پست قرار دهید.

1398/07/01 @ 00:49
پاسخ از: نارنج [عضو] 
5 stars

سلام
ممنون از انتخاب مطلب

1398/07/01 @ 01:23


فرم در حال بارگذاری ...